<<
>>

Стаття 116/3. Порушення правил реєстрації торговельних суден

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення органу реєстрації судна про будь-які зміни відомостей, що підлягають внесенню в установленому порядку до Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, протягом двох тижнів з дня цих змін - тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
Ухилення від обов'язкової реєстрації судна - тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Доповнено статтею 116 згідно Із Законом України від 13.09.2001 р.
№ 2686-ІІІ)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері державної реєстрації торговельних суден (див. Кодекс торговельного мореплавства України, Порядок ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України).
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у таких формах:
1 ) неповідомлення або несвоєчасне повідомлення органу реєстрації судна про будь-які зміни відомостей, що підлягають внесенню в установленому порядку до Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, протягом двох тижнів з дня цих змін (формальний склад);
2) ухилення від обов'язкової реєстрації судна (формальний склад).
3. Суб'єкт адміністративного проступку - судновласник (юридична або фізична особа, яка експлуатує судно від свого імені, незалежно від того, чи є вона власником судна, чи використовує на інших законних підставах), власник судна (суб'єкт права власності або особа, яка здійснює стосовно закріпленого за нею судна права, до яких застосовуються правила про право власності) або фрахтувальник за бербоут-чартером (за договором фрахтування судна на певний час судновласник зобов'язується за обумовлену плату (фрахт) надати судно фрахтувальнику для перевезення пасажирів, вантажів та для інших цілей торговельного мореплавства на певний час.
4.
Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.
5. Відповідно до статті 31 Кодексу торговельного мореплавства України та коментованих положень цього Кодексу оформлення матеріалів про адмінправопорушення, передбачені цією статтею, відбувається відповідно до Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення щодо державної реєстрації торговельних суден та невиконання законних вимог посадових осіб органів морського і річкового транспорту, затвердженого Наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 3 жовтня 2007 року № 891 (зареєстровано в Міністерстві юстиції у країн и 18 жовтня 2007 р. за № 1183/14450).
1.2. Цей Порядок визначає процедуру складення протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 116 КУпАП (неповідомлення або несвоєчасне повідомлення органу реєстрації судна про будь-які зміни відомостей, що підлягають внесенню в установленому порядку до Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, протягом двох тижнів з дня цих змін), частиною другою статті 116 КУпАП і (ухилення від обов'язкової реєстрації судна) та статтею 188 КУпАП (невиконання законних вимог посадових осіб органів морського і річкового транспорту щодо усунення порушень законодавства з державної реєстрації торговельних суден України, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації, створення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків), оформлення справ та обліку матеріалів про такі адміністративні правопорушення.
1.3. Складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 116' та статтею 188 КУпАП. мають право Головний державний реєстратор флоту, його заступники або особи, які виконують їх обов'язки, за адміністративні правопорушення, передбачені частиною другою статті 116 КупАП. Головний державний реєстратор флоту, його заступники, капітани портів або особи, які виконують їх обов'язки (далі - посадові особи).
II.
Оформлення протоколів про адміністративне правопорушення
2. 1. При виявленні порушень правил реєстрації торговельних суден та невиконання законних вимог посадових осіб морського і річкового транспорту складається протокол про адміністративне правопорушення за формою згідно з додатком 1.
2.2. Протокол складається на місці виявлення адміністративного правопорушення.
2.3. При вчиненні особою кількох правопорушень складається окремий протокол про кожне правопорушення.
2.4. Протокол заповнюється розбірливим почерком, українською мовою, кульковою ручкою, чорнилом синього або чорного кольору чи друкарським способом. Підчистки та помарки не допускаються. У відповідних графах, які не заповнюються піл час складення протоколу, проставляється прочерк.
2.5. У протоколі про адміністративне правопорушення відповідно до статті 256 КУпАП зазначаються:
число, місяць і рік складення протоколу, місце його складення:
посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка склала протокол;
відомості про особу порушника (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, місце проживання, громадянство, місце роботи, посада);
документ, що посвідчує особу (серія, номер, дата видачі та найменування органу, що видав цей документ);
місце, час учинення і суть адміністративного правопорушення, посилання на нормативно-правовий акт, згідно з яким настає адміністративна відповідальність;
прізвища, імена та по батькові свідків, якщо вони є, місце їх проживання; пояснення порушника;
інші відомості, необхідні для вирішення справи.
2.6. При складенні протоколу порушникові роз'яснюються його права і обов'язки, передбачені статтею 268 КУпАП.
2.7. Посадова особа, яка склала протокол, повідомляє порушника про дату та місце розгляду справи.
У разі, якщо порушник відмовляється бути присутнім при розгляді справи, в поясненні до протоколу робиться запис: "Прошу розглядати матеріали про порушення мною правил реєстрації суден без моєї участі".
2.8.
Протокол підписується посадовою особою, яка його склала, і особою, яка вчинила правопорушення. За наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписаний цими особами.
2.9. У разі відмови особою, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу в ньому робиться запис про це.
2.10. Протокол складається в одному примірнику.
2.11. До протоколу додаються матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення (рапорти посадових осіб, заяви, пояснення та інші документи).
2.12. Копія протоколу надається порушнику особисто, що засвідчується відміткою та його підписом у протоколі, або надсилається поштою.
2.13. Посадова особа, яка склала протокол про адміністративне правопорушення, не пізніше дня, наступного за днем складення протоколу, рекомендованим листом або за допомогою кур'єрської доставки пошти направляє справу про адміністративне правопорушення для розгляду та накладення адміністративного стягнення відповідно до Інспекції Головного державного реєстратора флоту, її регіонального представництва або капітану порту.
2.14. Перед направленням справи на розгляд посадова особа, яка склала протокол, систематизує матеріали, нумерує аркуші справи, складає перелік документів, що входять до неї, який підписує і підшиває у справу першим аркушем.
III. Розгляд справ про адміністративні правопорушення з питань державної реєстрації торговельних суден та невиконання законних вимог посадових осіб органів морського і річкового транспорту
3.1. Справа про адміністративне правопорушення розглядається відповідною посадовою особою в присутності порушника або його представника в 15-денний строк з дня одержання посадовою особою, правомочною розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.
3.2. У розгляді справи можуть брати участь захисники, експерти, свідки, перекладачі.
3.3. Справа про адміністративне правопорушення може бути розглянута за відсутності особи, яка скоїла правопорушення, у разі, якщо є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, а також якщо в протоколі є запис щодо відмови порушника від особистої участі у розгляді справи.
3.4.
За результатами розгляду справи посадова особа виносить постанову: про накладення адміністративного стягнення або про закриття справи.
3.5. Постанова за справою про адміністративне правопорушення (додаток 2) повинна містити: дату та місце розгляду справи;
прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка винесла постанову; відомості про особу, щодо якої розглядається справа (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, місце проживання, громадянство, місце роботи, посада);
викладення обставин, установлених при розгляді справи (зазначаються число, місяць, рік, час та місце вчиненого правопорушення, які саме правопорушення вчинені, відомості про обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність);
зазначення відповідних статей КУпАП, які передбачають відповідальність за вчинене правопорушення.
3.6. Постанова підписується посадовою особою, яка її винесла.
3.7. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що зазначаються в постанові.
3.8. Копія постанови протягом трьох днів вручається під підпис або висипається рекомендованим листом особі, щодо якої винесено постанову, про що робиться відповідна відмітка у справі із зазначенням дати відправлення.
3.9. Постанова за справою про адміністративне правопорушення може бути оскаржена або опротестована відповідно до статей 287 - 297 КУпАП.
IV. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень
4.1. Постанова про накладення адміністративного стягнення є обов'язковою для виконання державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і громадянами (стаття 298 КУпАП).
4.2. Постанова про накладення адміністративного стягнення відповідно до статті 299 КУпАП підлягає виконанню з моменту її винесення.
4.3. У разі несплати правопорушником штрафу у визначений статтею 307 КУпАП строк постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання відповідно до статті 308 КУпАП.
4.4. Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється посадовими особами, іншими органами державної влади (стаття 305 КУпАП).
V.
Діловодство у справах про адміністративні правопорушення
5.1. Протокол про адміністративне правопорушення, документи, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення (рапорти посадових осіб, заяви, пояснення), постанова по справі про адміністративне правопорушення та інші документи формуються в одну справу з описом документів.
Сторінки справи нумеруються, прошиваються та скріплюються підписом посадової особи та печаткою.
5.2. Справи про адміністративні правопорушення зберігаються протягом трьох років.
5.3. Винесені постанови по справах про адміністративне правопорушення реєструються в журналі обліку матеріалів про адміністративні правопорушення з питань державної реєстрації торговельних суден та невиконання законних вимог посадових осіб органів морського і річкового транспорту (додаток 3).
Журнали мають бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені підписом Головного державного реєстратора флоту та печаткою Інспекції Головного державного реєстратора флоту (капітана порту).
Журнал оформлюється на кожен рік і після закінчення поточного року зберігається в установленому порядку протягом трьох років.
5.4. Замовлення виготовлення бланків протоколів про адміністративні правопорушення, постанов по справах про адміністративне правопорушення та забезпечення ними посадових осіб, які мають право складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення з питань державної реєстрації торговельних суден та невиконання законних вимог посадових осіб морського і річкового транспорту, здійснюється Інспекцією Головного державного реєстратора флоту в установленому порядку.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 116/3. Порушення правил реєстрації торговельних суден:

 1. Стаття 116/2. Порушення правил, що забезпечують безпеку експлуатації суден на внутрішніх водних шляхах
 2. Стаття 118. Порушення правил утримання баз (споруд) для стоянки маломірних суден
 3. Стаття 116. Порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на річковому транспорті і маломірних суднах
 4. Стаття 192. Порушення громадянами строків реєстрації (перереєстрації) вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і правил взяття її на облік
 5. Стаття 116/1. Порушення правил випуску судна в плавання або допуск до керування судном осіб, які не мають відповідного документа
 6. Стаття 194. Порушення працівниками торговельних підприємств (організацій) порядку продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів
 7. Розділ XVIII ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НИХ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ
 8. Стаття 360. Приводи і підстави для порушення справи про порушення митних правил
 9. Стаття 117. Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в органах державної податкової служби
 10. Стаття 358. Порушення справи про порушення митних правил
 11. Стаття 195/2. Порушення порядку придбання, зберігання, реєстрації або обліку газових пістолетів і револьверів та патронів до них
 12. Стаття 204. Порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів
 13. Статья 116. Побои Комментарий к статье 116
 14. Стаття 121. Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами
 15. Стаття 132/1. Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів та правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами
 16. Стаття 163/1. Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску або порушення порядку здійснення емісії цінних паперів
 17. Стаття 320. Відповідальність за порушення митних правил
 18. Стаття 281. Порушення правил повітряних польотів