Стаття Протокол

1. У випадках, передбачених цим Кодексом, хід і результати проведення процесуальної дії фіксуються у протоколі.
2. У випадку фіксування процесуальної дії під час досудового розслідування за допомогою технічних засобів про це зазначається у протоколі.
Якщо за допомогою технічних засобів фіксується допит, текст показань може не вноситися до відповідного протоколу за умови, що жоден з учасників процесуальної дії не наполягає на цьому. У такому разі у протоколі зазначається, що показання зафіксовані на носії інформації, який додається до нього.
3. Протокол складається з:
1) вступної частини, яка повинна містити відомості про:
місце, час проведення та назву процесуальної дії;
особу, яка проводить процесуальну дію (прізвище, ім 'я, по батькові, посада);
всіх осіб, які присутні під час проведення процесуальної дії (прізвища, імена, по батькові, дати народження, місця проживання);
інформацію про те, що особи, які беруть участь у процесуальній дії, заздалегідь повідомлені про застосування технічних засобів фіксації, характеристики технічних
засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються при проведенні процесуальної дії, умови та порядок їх використання;
2) описової частини, яка повинна містити відомості про:
послідовність дій;
отримані в результаті процесуальної дії відомості, важливі для цього кримінального провадження, в тому числі виявлені та/або надані речі і документи;
3) заключної частини, яка повинна містити відомості про:
вилучені речі і документи та спосіб їх ідентифікації;
спосіб ознайомлення учасників зі змістом протоколу;
зауваження і доповнення до письмового протоколу з боку учасників процесуальної
дії.
4. Перед підписанням протоколу учасникам процесуальної дії надається можливість ознайомитися із текстом протоколу.
5. Зауваження і доповнення зазначаються у протоколі перед підписами. Протокол підписують усі учасники, які брали участь у проведенні процесуальної дії. Якщо особа через фізичні вади або з інших причин не може особисто підписати протокол, то ознайомлення такої особи з протоколом здійснюється у присутності її захисника (законного представника), який своїм підписом засвідчує зміст протоколу та факт неможливості його підписання особою.
6. Якщо особа, яка брала участь у проведенні процесуальної дії, відмовилася підписати протокол, про це зазначається в протоколі. Такій особі надається право дати письмові пояснення щодо причин відмови від підписання, які заносяться до протоколу.
Факт відмови особи від підписання протоколу, а також факт надання письмових пояснень особи щодо причин такої відмови засвідчується підписом її захисника (законного представника), а у разі його відсутності - понятих.
1. У коментованій статті сформульовані загальні правила щодо порядку фіксування процесуальної дії у протоколі. Складання протоколів під час провадження досудового розслідування є основним засобом фіксації факту проведення певної процесуальної дії, її змісту і результатів. Протокол процесуальної дії - це письмовий акт, у якому слідчий, прокурор зазначає послідовність дій, отримані в результаті процесуальної дії відомості, важливі для цього кримінального провадження, у тому числі виявлені або надані речі та документи. Протокол процесуальної дії можна розглядати як спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, що містить зафіксовані за допомогою письмових знаків відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
2. Протоколи складаються не тільки про проведення слідчих дій, тобто тих, за допомогою яких збираються та перевіряються докази, але й про проведення інших процесуальних дій: передавання тимчасового вилученого майна (ч. 3 ст. 168 КПК); виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) засобів для проведення конкретних негласних слідчих дій (ч. 2 ст. 273 КПК) тощо.
3. Загальні для всіх протоколів вимоги, що містяться у ст. 104 КПК, конкретизуються в статтях КПК, які регламентують порядок складання і зміст протоколу певної слідчої або іншої процесуальної дії. Так, наприклад, у ст. 231 КПК визначені вимоги до протоколу про пред'явлення для впізнання особи, речі чи трупа. У частині 5 ст. 208 КПК ідеться про відомості, які зазначаються у протоколі про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину.
4. Порушення правил складання і засвідчення протоколу слідчої та іншої процесуальної дії викликає сумнів у вірогідності викладених у ньому відомостей і тягне за собою недопустимість використання їх у кримінальному провадженні.
5. Якщо учасник проведення процесуальної дії відмовляється підписати протокол, слідчий повинен роз'яснити йому, що підписання протоколу посвідчує не визнання ним достовірності обставин, які були виявлені або з'ясовані під час її проведення, а лише факт самого ознайомлення його з протоколом, в якому у випадку незгоди з цими обставинами можуть бути зафіксовані зроблені ним зауваження.
<< | >>
Источник: А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI.. 2012

Еще по теме Стаття Протокол:

 1. Было проведено совещание с представителями сторонней организации, по результатам которого составлен протокол совещания. Протокол подписан присутствующими, нужно ли скреплять его печатями организаций?
 2. Каким образом акцептант, не подписывая договор, а просто направляя оференту протокол разногласий, может подтвердить, что он согласовал остальные условия договора, т.е. те, которые не обозначены в протоколе разногласий?
 3. Контрагент подписал договор с протоколом разногласий по несущественным условиям (например, ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора). Считается ли договор заключенным по существенным условиям договора, если другая сторона отказалась от подписания протокола разногласий?
 4. Как долго может продолжаться обмен протоколами разногласий и (или) ответными документами? В частности, практике известны случаи, когда договор исполняется в течение трех лет и на всем протяжении этого срока стороны продолжают обмениваться протоколами разногласий.Правильно ли это?
 5. Является ли протокол согласования разногласий последней стадией согласования положений договора или есть другие варианты нахождения такой редакции договорных условий, которая устроила бы обе стороны? Считается ли договор незаключенным, если протокол согласования разногласий не подписан?
 6. Какие условия договора могут быть изменены протоколом разногласий? Можно ли протоколом разногласий вносить в проект договора принципиально новые условия или только менять условия, предусмотренные в первоначально предложенном проекте договора?
 7. Организация ежемесячно заключает около трехсот договоров поставки, в которых она выступает покупателем. Большая часть договоров не предусматривает условий о неустойке за просрочку поставки товара поставщиком. Поэтому договоры, как правило, подписываются одновременно с протоколом разногласий об установлении соответствующей неустойки. Если протокол разногласий подписан двумя контрагентами, считается ли достигнутым соглашение о неустойке?
 8. До оформления договора поставки стороны подписывают протокол разногласий, в котором приходят к соглашению, что определенные пункты договора будут приняты именно в такой редакции. Затем подписывают договор и считают, что договор действует в редакции, согласованной в протоколе разногласий. Верен ли такой подход? Или следует менять текст самого договора?
 9. Статья 27.4. Протокол об административном задержании
 10. Статья 27.4. Протокол об административном задержании
 11. Статья 44. Протокол заседания