Функції юридичної відповідальності за природоохоронні правопорушення й основні види екологічних правопорушень.

Функції юридичної відповідальності за природоохоронні правопорушення й основні види екологічних правопорушень.Юридична відповідальність за екологічні правопорушення є важливим засобом забезпечення законності в екологічній сфері.

Вона виступає різновидом юридичної відповідальності в цілому, а тому їй властиві всі ознаки останньої.Водночас стосовно екологічної сфери юридична відповідальність має і свою специфіку, обумовлену особливостями екологічного правопорушення як обов'язкової підстави для застосування санкцій до порушників екологічного законодавства. Такі особливості випливають зі специфіки екологічної сфери.В екологічній сфері домінуючими є заходи адміністративної, кримінальної, цивільно-правової і дисциплінарної відповідальності як інтегрованого методу галузі екологічного законодавства. Дія комплексного інституту юридичної відповідальності у цій сфері має екологічний відтінок, але в цілому вона підпорядкована загальним закономірностям дії зазначених видів юридичної відповідальності і в інших сферах суспільних відносин. Отже, юридична відповідальність за екологічні правопорушення — це сукупність правових засобів, встановлених законодавством (адміністративним, кримінальним, цивільним, трудовим, фінансовим та іншим), які застосовуються у випадках порушення вимог охорони довкілля та екологічної безпеки населення, умов та режиму використання природних ресурсів, заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу.Специфіка юридичної відповідальності за екологічні правопорушення виявляється у функціях, що вона виконує. Можна виділити такі функції юридичної відповідальності за екологічні правопорушення:

— забезпечувальна — забезпечує охорону і збереження належного стану навколишнього природного середовища, окремих його компо-нентів;

превентивна — виявляється в попередженні нових правопорушень, їх профілактиці;

компенсаційна — спрямована на поновлення порушеного стану природного середовища, відшкодування шкоди, заподіяної відповідним природним ресурсам, об'єктам чи умовам;

стимулююча — стимулює виконання і додержання вимог екологічного законодавства всіма громадянами та юридичними особами незалежно від форм власності;

— виховна — є засобом виховання людей, підвищення їх еко-логічної культури, формує у громадян впевненість в стабільності існуючого правопорядку, у захищеності їх екологічних прав та інтересів;

— каральна — полягає в обмеженні прав і свобод правопорушника або покладенні на нього додаткових обов'язків, настанні негативних наслідків.Застосування санкцій, зрештою, фокусується на покаранні осіб, винних у вчиненні екологічних правопорушень, відшкодуванні заподіяної шкоди та відновленні попереднього стану відповідних природних компонентів.

<< | >>
Источник: Колектив авторів. Відповіді до екзамену з екологічного права. 2015

Еще по теме Функції юридичної відповідальності за природоохоронні правопорушення й основні види екологічних правопорушень.:

  1. Правопорушення у сфері поводження з відходами та види юридичної відповідальності за їх вчинення.
  2. Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення: кримінальна, адміністративна, цивільна, дисциплінарна.
  3. Стаття 61. Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.
  4. 4.3. Звільнення від адміністративної відповідальності за малозначністю правопорушення
  5. 4.3. Звільнення від адміністративної відповідальності за малозначністю правопорушення
  6. Розділ V. Підготовка до розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи
  7. Стаття 22. Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення
  8. Стаття Заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення
  9. Види складів адміністративних правопорушень
  10. Глава 57. Види порушень митних правил і відповідальність за такі правопорушення